2014 eVolo杂志摩天大厦设计竞赛获奖作品

荣誉提名

evolo04
Sand Babel: Solar-Powered 3D Printed Tower. Qiu Song, Kang Pengfei, Bai Ying, Ren Nuoya, Guo Shen (China)

evolo05
Climatology Tower. Yuan-Sung Hsiao, Yuko Ochiai, Jia-Wei Liu, Hung-Lin Hsieh (Japan)

evolo06
Launchspire. Henry Smith, Adam Woodward, Paul Attkins (United Kingdom)

evolo07
Hyper-Speed Vertical Train Hub. Christopher Christophi, Lucas Mazarrasa. (United Kingdom)

evolo08
Rainforest Guardian Skyscraper. Jie Huang, Jin Wei, Qiaowan Tang, Yiwei Yu, Zhe Hao (China)